Familia horiek:

“COVID 19” aren ondorioz, orain arte ezezaguna zen egoera bati aurre egin behar izan diogu, eta, besteak beste, klaseak emateko modua erabat aldatu da. Ikasturte amaiera gertu dago, eta nola ez, ustekabeko gorabeherek ere eragina izango dute zuen seme-alaben ebaluazioan. Horregatik, ikastetxetik gaiari nola aurre egingo diogun zuek jakitea gustatuko litzaiguke.

El “COVID 19” nos ha llevado a enfrentarnos a una situación desconocida hasta ahora y, entre otras cosas, a un cambio radical en la forma de impartir las clases. El final de curso está cerca, y como no podía ser de otra manera, las circunstancias imprevistas también influirán en la evaluación de vuestros hijos/as. Por ello, nos gustaría informaros de cómo vamos a afrontar el tema desde el centro.

EBALUAZIOA

Lehenik eta behin irakasleek, egoera berri honi egokitzeko, ikasgai guztietako helburua, eduki, ebaluazio-irizpide eta ebaluazio-adierazleak errebisatu dituzte eta horien ondorioz kontutan hartuko ditugun ebaluatzeko gutxieneko irizpide buruzko informazio guztia eskura daukazuela ikastetxearen webgunean. hemen:

https://etorkizunaikastola.org/ebaluazio-irizpideak/

En primer lugar, el profesorado, para adaptarse a esta nueva situación, ha revisado los objetivos, contenidos, criterios de evaluación e indicadores de evaluación de todas las materias, y teneis en la página web del centro los criterios mínimos de evaluación a tener en cuenta:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

Bestalde, alderdi zehatzagoei erreparatuz, honako hau jakinarazi nahi dizuegu:

1) Ebaluazioa egokitu egingo da, eta on-line edo beste bitarteko batzuen bidez proposatutako zereginen jarraipen-erregistroak baliatuko da.

2) Azken kalifikaziorako erreferentzia lehen eta bigarren ebaluazioko notak izango dira, eta etxetik egindako lanak aurreko kalifikazioak hobetzeko aukera baino ez du emango.

3) Beharrezkoa balitz, Irakasle-taldeek erabakiko dute funtsezko zein elementuri ezin izan zaien heldu espero zen sakontasunarekin.

4) Egungo eta ondorengo mailako Irakasle-taldeen arteko koordinazio eta ebaluazio-saioetan, beharrezkoa izanez gero, udako eta iraileko oporretarako errepaso  eta errefortzu-proposamenak diseinatuko dira, modu koordinatuan.

5) Zailtasun gehien dituzten ikasleek udako oporretarako errefortzu-proposamen orokorrak eta espezifikoak egingo dituzte.

6) Txostenak emateko datari dagokionez, aurreikusitakoa mantenduko da, hau da, ekainaren 17a, eta zehazteke geratuko da, une horretako egoeraren arabera, telematikoa soilik izango den edo komunikazio pertsonalen batekin batera joango den.

Por otro lado, y centrándonos en aspectos más concretos informaros de que:

 • La evaluación se adecuará y se valdrá de los registros de seguimiento de las tareas que se han propuesto on-line o a través de otros medios.

 • La referencia para la calificación final serán las notas de la primera y segunda evaluación, dando el trabajo realizado desde casa la posibilidad, únicamente, de mejorar las anteriores calificaciones.

 • Los diferentes equipos de profesores/as determinarán, si fuera necesario, que elementos esenciales no han podido abordarse con la profundidad esperada.

 • En las diferentes sesiones de coordinación y evaluación entre los equipos docentes del nivel actual y del posterior se diseñarán, si fuera necesario, de forma coordinada, propuestas de repaso y refuerzo para las vacaciones de verano y el mes de septiembre.

 • Para el alumnado con más dificultades se realizarán propuestas de refuerzo, generales y específicas, para las vacaciones de verano.

 • Por lo que se refiere a la fecha de entrega de los informes, se mantiene la prevista, esto es, el 17 de junio, quedando por determinar, en función de la situación en ese momento, si será solo telemática o ira acompañada de algún tipo de comunicación personal.

JANTOKI

Jantokiko kuotak:

 • Bekadunei hila bukaeran ingresatuko zaie, orain arte bezala.

 • Gainontzekoei martxoko kuotaren zati proporzionala ingresatuko diegu baimena ematen digutenean.

Cuotas comedor:

 • A los becarios se les ingresará al final del mes, como hasta ahora.
 • A los demás les ingresaremos la parte proporcional de la cuota de marzo cuando nos lo autoricen.

ORAINDIK EZ DAKIGU….

 • Ikasturte honetan ikasleak bueltatuko diren edo ez… ezetz uste dugu baina departamentuak ez digu ezer esan. Ez bueltatzekotan ikasleen materialak (h.h batez ere) banatu beharko dizuegu.

 • Irakasleak ikastolara lan egitera bueltatuko diren edo ez….

 • Datorren ikasturtean zer gertatuko den…

Egoera argitzen denean esango dizuegu.

 

AÚN NO SABEMOS…

 • Si este curso el alumnado volverá o no…creemos que no pero el departamento no nos ha dicho nada. En caso de no volver, tendremos que repartir los materiales del alumnado (h.h sobre todo).

 • Si el profesorado vuelve o no a trabajar en la ikastola…

 • Qué va a pasar el próximo curso…Cuando la situación se vaya aclarado os informaremos.

ANIMO GUZTIOI!