ELKARBIZITZA PLANA

1. SARRERA

Bizikidetasunaren eremua zentroko guneko funtzionamenduaren eremu funtsezko eta oinarrizkoa da eta konpromisoa eta heziketakomunitate osoaren inplikazioa eskatzen ditu. Elkarbizitza-plana da, pertsona bakoitzarenganako errespetutik elkarrekin bizi izatera guztiei laguntzen dieten beharrezko erremintak lortzeko zeregineko heziketakomunitatearen sektore guztietara eta aniztasunetik kontzientziatzea eta sentikor bihurtzea baimentzen duen tresna.

Bizikidetasun-Plan honen garatzeko ezinbestekoa izan da familietako, irakasleetako, ikasleetako eta zerbitzu-pertsonaleko kolaborazioa. Hura garatzeko, nola ez,  ipaturiko kolaborazioa ezinbestekoa izango da, jarraipena erabiliz eskolako bizitza klima aldatzen duten gatazka-egoerak saihesteko eta, horrela, eskolako bizitza era ordenatuan eta aberasgarria garatuko da, horrela, irakasteko eta ikasteko denbora handituz, pertsonal eta akademikoko ikasleen arrakasta handiagoa igaro da

2. GURE DEFINIZIOA

Harreman positiboa, komunikazioa, pertsonaren errespetuan eta ingurumenean oinarritutako bizikidetza ulertzen dugu, lankidetza, aniztasuna, elkarrizketa, gatazken ebazpena baketsua eta elkarbizitzaren oinarrizko arauak errespetatzea konfiantza giroa lortzeko hezkuntzakomunitateko kide guztien artean.

Beraz, kideen arteko harremanak elkar banatutako erantzukizuna eta elkarri laguntzeko oinarritu behar direla uste dugu, jakinda iritzi ezberdinak daudela eta aberasgarriagoa izango dela guztiontzat. 

Bizikidetasun-arau bezala ulertzen dugu komunitate heziketa eta bete behar dutenaren estamentu desberdinek adostu dituzten eta bizikidetasun positiboa lortzeko betetzea eragin zaien jarraibideetako taldea.

Gatazka egoerak ahalbidetzen duten, sentimendu batzuk (haserrea, amorrua, mespretxua, besteen lekuan jartzea…) aurre egiteko aukera ematen digu, eta positiboa indartuz eta estrategiak kaltearen konponketarako emanez irteera bat haiei arrazionalki bilatzea.

3. HELBURU OROKORRAK

* Elkarrizketa, tolerantzia eta banakoaren eta taldeko errespetu bultzatu, heziketa-komunitatearen kide guztiak integratuz, sexudiskriminaziorik, adinik edo arrazarik adierazi gabe.

* Eskola-bizikidetasun egokiko garrantziaren gaineko heziketakomunitatea kontzientziatzea eta sentikor bihurtzea, bere hobekuntzarako
tresnak eta beharrezko baliabideak emanez.

* Zentroko elkarbizitza hobetzeko eskola komunitate osoa inplikatzea, batez ere familiak, bai bizikidetasunarekin bai ikasketarekiko
aspektuetan bere partehartzea bultzatuz.

* Gatazkak aurrez ikustea eta erremintak ematea, elkarrizketa bidez bizikidetasun klima bati elkarrizketatik lagunduz haiek konpontzeko,
harrera eta konponbideetako bilaketa baketsua ematea.

* Zentroan ezarritako arauak onartu eta bete maila hobetu.

4. ZENTROKO BIZIKIDETASUNAREN EGOERAREN<br /> DIAGNOSTIKOA
  • ZENTROKO EZAUGARRIAK.

  Etorkizuna Ikastola, Abanto-Zierbena udalerrian, zehazki, Gallarta auzoan kokatutako ikastetxe publikoa da. Hasieran, 1977an, pribatua zen
  1994an publifikatu arte.

  Duela 25 urte Zentroa Amara Berri Sarean integratu zen. Gallarta meatzalde inguruko auzo bat da, zeinen populazioak gaur egun inguruko industrialdeetan kokatutako enpresetan eta sektore zerbitzuan lan egiten duen, meatzaritzarekiko industria erlazionatuen jaitsieraren
  ondoren.

  Herriko hizkuntza gehiengoduna gaztelania da. Hau argi eta garbi gure ikasleengan islatzen da (duela 4 urte egindako galdeketak familien % 12,22 soilik euskaldunak direla islatzen zuen).

  Zentroak 10 unitate ditu, Haur Hezkuntzako 4 eta Lehen Hezkuntzako 6. Horretaz aparte beste gelak baditu: irakasle gela, zuzendaritza, idazkaritza, musika eta erabilera anitzeko gela, ingeles gela, telebista eta irrati-estudioa, gimnasioa, psikomotrizitate gela…

  • HEZKUNTZA KOMUNITATEKO EZAUGARRIAK

  4.2.1. Zentroan lan egiten duen langileriaren ezaugarriak. Ikasturte honetan 17 irakasle daude. Horretaz gain Udaleko beste
  zentro batzuekin Logopeda eta Fisioterapeuta konpartitzen dugu.

  Gaur egun, behin betiko 10 irakasle daude (antzinakotasun ezberdinekin) eta 6 interinoak. Azken urteotan irailean heltzen diren irakasle berrien proportzioa ia %50 heltzen da, horrek zama gehiago suposatzen du alde batetik Zentroko partaide sentiarazteko lehenengo momentutik, eta beste aldetik ezagutzen ez duten Amara Berri metodologia irakasteko.

  Mugikortasun hori nabarmentzen da proiektu bideratzeko edo errespontsabilitateko karguak hartzeko orduetan. 

  Irakasle ez diren langileak hauexek dira:
  – Heziketa-Laguntzako Teknikari bat (ihardun erdia).
  – Atezain bat
  – 7 jagole
  – Office-ko 2 pertsona
  – Autobus-monitore bat
  – Patiorako zaintzaile bat
  – 2 garbitzaile

  4.2.2. Zentroko ikasleen familien ezaugarriak
  Zentroan dugun familiako modeloa anitza da eta bizi garen gizartearen isla da: bananduta, desegituratuta, gurasobakarrak… Ikasturte honetan (15/16) familien kopurua 114 da.

  Azken urte hauetan atzerritar ikasleekiko errealitate desberdineko presentzia nabarmentzen da:
  – Bere jaioterritik etorri berriak, eta ez hizkuntza, ez ohiturak ez dute ezagutzen eta baten baterako eskolarekiko bere lehen kontaktua hau
  izan da.
  – Ikasleak hemen jaioak baina guraso atzerritarrak, kasu gehienetan gurasoen hizkuntza erreferentzia izaten mantentzen dute.
  – Euskal Erkidegoan jaiotako ikasleak baina aita edo ama atzerritarra, etxean bi hizkuntza (gaztelania eta gurasoena) mantentzen dira.
  Azken ikasturtean eta gure hezkuntza konpromisoa islatzen (Amara Berri) inguruko hainbat udalerrietako ikasle ditugu (Santurtzi, Portugalete,
  Urtuella, Barakaldo, Bilbo) baita beste komunitatekoak ere (Cantabriatik: Onton, Baltezana, Castro Urdiales)

  Familien tipologia anitza da, bai ekonomiko bai kultural arloetan. ISEC-a ertaina da, edo ertain-baxua (azken bi urteotan ebaluazio
  diagnostiko ISECak holan adierazi du.)

  Pasaden ikasturtean % 74,8 ikasleek beka eduki zuten. Familiek G.E.-ren bidez ordezkaritza dute (familien % 97 bazkideak dira nahiz eta parte-hartze aktiboa oso talde txikian bildu) eta O.O.Gagatik (gaur egun 11 osagai ditu eta ordezko-talde bat dago erreserban).

   

  • BIZI EGOERA ZENTRUAN.

  Gure ikasleen heziketa-beharrak eta neurri handi batean bere arrakasta akademikoa eragiten dion, talde-klase bat, lagunetako talde
  bateko kidetza, lantalde txikira, baina batez ere zentroren egokitasuna da, (Zentroa guztiena da eta guztiak gurea bezala sentitu behar dugu)).

  Bizikidetza eta ikaskuntza hobetzen dira, guztiak integratuak eta hezkuntza-komunitateko partaideak sentitzen garenean.
  Orokorrean Zentroko bizikidetza ona da, noizean behin arau batzuk ez dira betetzen baina orokorrean jarrera desegokiak dira eta momentuan bertan erantzuna ematen saiatzen gara.

  • Gatazka gehienak patioko orduetan (eskolako orduetan edo jantokikoetan) eta klase arteko aldaketetan pasiloetan sortzen dira Zentroko arautegia A.J.A.n islatuta daude (2009/10 ikasturtean O.O.G.ak onartu zuen) eta ikasturte hasieran errepaso bat egiten dugu
  • Irakasle eta irakasle ez diren pertsonalarekin, arauak, lan egiteko era eta gatazkaren bat suertatzen denean jarraitu beharko dugun
   protokoloa adosteko.
  • Ikasleekin, horretarako tutoretza lan plana erabiliko dugu.

   ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO ANTE SITUACIONES CONFLICTIVAS.

   1.a) Reuniones de Clase (Plan de Acción Tutorial): su labor es eminentemente preventiva y van dependiendo de los cursos. Se realizan sistemáticamente. En ellas el alumnado y el profesor/a tutor/a dialogan sobre temas como las normas de clase, normas de convivencia, actividades programadas, temas relativos a la educación de valores tales como la responsabilidad, el esfuerzo, el compañerismo, el respeto, la no violencia, la coeducación, el diálogo, etc…

  1. b) El buzón de sugerencias: Uno en la entrada de la Ikastola. Su finalidad es la de facilitar la formulación de quejas y la aportación de ideas, así como fomentar el espíritu crítico.

  1. c) El diálogo con los implicados en las diferentes situaciones de conductas inadecuadas que se suelen presentar y que se suelen resolver haciendo referencia a las normas y llegando a acuerdos con los implicados (hablar, intentar aclarar las cosas, pedir perdón…).

  1. d) El apoyo o intervención del equipo directivo con el alumnado directamente, para reforzar las medidas o actuaciones seguidas por el profesorado.

  1. e) La información e intervención de las familias en caso necesario a través de los tutores, profesores o incluso equipo directivo.

  1. f) Plan de Acción Tutorial (aprobado por el OMR en el curso 2010/11)

  5. PLANTEATUTAKO IHARDUERAK

    Bizikidetza plana gauzatzeko bi gai nagusietan zentratuko gara:
  ⇒ Gatazkak konpontzeko prebentzio plana.
  ⇒ Komunitate osoari harrera plana: irakasle, ikasle, familiak, pertsonal ez dozentea.

  5.1 GATAZKA KONPONTZEKO PREBENTZIO PLANA
  Zentroko bizikidetzari dagokionez arau guztiak AJAn araututa dago (2010eko otsailean OOGk onartu zuen). Dokumentu hau lege-erreferentea
  izango da eta gatazkak sortzen direnean azken ondorioak markatuko ditu. (AJA-a ikusi).

  Diseinatzen ari garen bizikidetasuneko plana gatazken aurkako prebentziora bideratuta dago eta bere konponbiderako tresnak ematea elkarrizketa, harrera eta konponbide komuneko irtenbideak bilatzeko, bizikidetza giroa erraztuz, baterako bilaketa baketsuari lagunduz.

  Prebentzio-lan hau burutzeko tresna nagusia “Tutoretza Plana” izango da, irakasleek diseinatutakoa eta O.O.G.-ek 2011ko maiatzean onartutakoa. (Tutoretza plana ikusi) 

  Jarduera tutoriala etengabea da, hots, une eta espazio guztietan ematen da.
  Kontzienteak gara gatazka edonoiz eta edonon sor daitekeela, baina kontrol berezia eta helduen aldetik neurri espezifikoago batzuk merezi
  duten 3 espazio zehatz antzeman ditugu.

  • Komunak. Banan banan. Patiora joateko orduetan taldeka joan ezkero, irakasleak kontrola eramaten du. Patiotik sartzen badira, banan
  banan, atean dagoen irakaslea kontrolatzen du…

  • Gelen aldaketetan. Puntualtasuna. Aldaketa egiterakoan irakasleen kontrola. Laguntza… Patio orduetan ezin dira bakarrik gelditu
  geletan, beti nagusi baten lagunduta.

  • Patioak. Bai ohiko jolastorduetan eta bai jantokikoan irakasleak eta jagoleak bi patioen artean banatuta. Espazio guztiak kontrolpean:
  zentroko eta eraikineko sarrerak, frontoia, goiko patio, atzeko patioa… Ekintza bukatu eta gero kontrol orria beteko da (anexo
  ikusi).

  Lehen Hezkuntzan, irakasle batek baino gehiagok ikasketa prozesuetan parte hartzen dutenez, tutoretza-funtzio hau irakasle guztiei dagokie, nahiz eta eskola-ordutegian astean saio bat egon tutoreek tutoretza plana aurrera eramateko. Horregatik, irakasleek baterako lana manten dezatela, ikaslearen jarraipen saioak ezinbestekoak dira.

  5.2 HARRERA PLANA:
  Harrera-Plan honek bizikidetasunaren kudeaketa gure zentroan oinarritzen den bi printzipioak jasotzen ditu: parte-hartzea eta heziketakomunitatearen kide guztien sartzea. Hartzaileak ikasleak, familiak, pertsonal ez dozentea eta irakasleak dira.

  5.2.1. Irakasleekiko harrera plana

  IRAILEKO LEHEN EGUNA
  Era ez formal batean, heldu berria den irakaslearen aurkezpena kideen aurrean eta aldi berean, klaustrokideen agurra egingo da. Hau guztia Zuzendaritza Taldeko kideek bideratuko dute, baina edozein kidek gauzatzeko ahalmena izango du ere bai.
  Honen ondoren, ikastetxeari bisita egingo zaio, ezagut arazteko: gelak, departamentuak, erabilera anitzeko gelak, gune desberdinak… Unean uneko zein irakaslek bideratuko duen erabakiko da.

  Ostean, beharrezkoak diren giltzak (sarrerakoa, gelakoak, takilak…) banatuko zaizkie eta zerbitzuen azalpen eta aurkezpen orokorra egingo da
  (jantokia…). Ere bai, irakaslearen agenda pertsonala banatuko zaie, gure ohiko lan tresna bezala. Era formalean, Zuzendaritza Taldeak irakas-taldea antolatzeko bilera bat deituko du, irakasleri berriak parte hartuko duelarik. Bertan, zentroaren funtzionamendurako garrantzizkoak diren irizpide pedagogikoak, heldu berriak diren irakasleen profila eta berezitasunak (liberazioak, ihardunaldi murriztua…) kontuan hartuko dira. Proposamenak eta bakoitzaren gogoa, ahal den neurrian, errespetatuko dira, beti ere, ikastetxearen onurari erreparatuz.

  Hau dena gauzatu ondoren, Klaustroa eratuko da (aurreko kurtsoko azken egunean deialdia luzatuko da). Gaiordenak honako atal hauek ziurtatuko ditu:
   Irakasleriaren aurkezpen formala, ziklo eta departamentuetako ardurak zehaztuz.
   Ikastetxeari dagokion dokumentazioa: Klaustrokideei gure dokumentazio, txosten eta eranskin guztiak non eskuratu aurkeztuko zaie, bi formatotan daudela azpimarratuz: paperean edota digitalean (IRAKASLEAK karpeta – IKASTETXEKO DOKUMENTAZIOA). 

  Honen barruan, eskuragarri egongo dira IHP, AJA, BARNE ARAUDIA, AMARA BERRI SISTEMA METODOLOGIKOAREN
  LIBURUA…

   Kurtso hasieran burutu beharreko eginkizunen azalpena.
   Oinarrizko dokumentazioa duen karpeta banatuko zaio irakasle bakoitzari: egutegia, barne araudia, sarrera-irteeretako araudia…

  IRAILEKO BIGARREN EGUNA
  Irakasle berri guztiekin, Zuzendaritza Taldeak formakuntza bilera antolatuko du, bertan atal hauek jorratuko direlarik:
   IHPen azaltzen diren eskolaren identitatea, helburuak, Amara Berri sistema metodologikoaren filosofia eta honen ezaugarriak (adin nahasketa, testu liburuen erabilpena, irakasle desberdinek talde berberarekin lan egitea, lan metodoa, lanen zertarakoa…) azalduko
  zaizkie.
   Formakuntza: Autoformakuntza eta ikastetxe barruko formakuntza zelan ulertzen dugun azaldu, eta idatzizko txostenaren aurkezpena.
   AJAren azalpen arina, eta batez ere, lan egituraren eta antolamoldearen eraketa: zikloaren kontzeptua, hau da, beti elkarlanean aritzen garela; sektore bilerak, koordinatzaile bilerak, mintegiak, Lan Taldea… (Azpimarratuko dira tutorearen funtzioak, eskuharmena eta betebeharrak). Era berean, elkarbizitzarako araudia azalduko da eta ebaluazioari dagozkion irizpideak ere bai.
   Irakasle bakoitzari dagokion gela, ziklo eta departamentuko dossierra (H.H.koak) emango zaio.

  Honen ostean, irakasle bakoitza bere gela edo departamentua ezagutzera joango da. Honetarako, Zuzendaritza Taldeak, uneko egoera aztertuta, bideratzaile lana nork beteko duen kudeatuko du. Arlo honetan, beharrezkotzat jotzen dugu ziklo bereko kideen inplikazio eta eskuharmen zuzena, beti ere, Ikasketa Buruaren jarraipenaz. Baita ere, oso komenigarria deritzogu Arreta Bereziko Zerbitzuko irakasleok parte hartzeari, departamentu guztietatik pasatuko bait dira.

  Behin prozesu hau burutu ondoren, osteko egunetan sor litezkeen zalantza (idatziz pasatzea komenigarria litzateke) edota eskaini beharreko argibide guztiak Zuzendaritza Taldeak jaso eta bideratuko ditu, edota ziklo bakoitzeko koordinatzaileak edo ziklokideren batek ere bai. Ahal den neurrian, honek guztiak idatziz aurkezten saiaitu behar dugu, gure arteko komunikazioa eta elkarlana indartu eta errazteko asmoaz.

  Hau guztiau gogoan izanda, gure ohiko bitartekoak erabiliz (ziklo bilerak, mintegiak, klaustroak…), gure ezaugarria den etengabeko formakuntza eta jarraikako ebaluazioa gauzatzen joango gara, era ezberdinetan:
  • Aritua den irakasle baten gelaren eta lanaren behaketa, autoformakuntzarako.
  • Norbere gelan beste kanpo behatzaile bat, ziklo koordinatzailea, mintegiak izendatutako kide batek edota Ikasketa Burua izan daitezkeelarik, hausnarketa egiteko eta norbere formazio eta hobekuntzarako.

  I.H.P.n aipatzen den departamentuetako behaketa sistematikoa txostenean oinarrituko gara hausnarketa, kontrastaketa eta ebaluazioa  egiteko (eraskina ikusi). Kurtso hasieran batzorde pedagogikoaren lehenengo bileran, egoera aztertuko da eta premiak ikusita, plangintza burutuko da alde batetik, berrien formakuntza antolatzeko eta orokorrean behaketa plana aurrera eramateko. Kurtso bukaeran honen ebaluazioa burutuko da.

  Formazioari buruzko txostenean isladatuta dugun bezala, kanpoko formakuntza eremu desberdinetatik jaso daiteke: Amara Berri eskolara
  bisita zuzenak, formazio ikastaroak edota topaketak Amara Berrin bertan eta Sarean gauden ikastetxeekiko harreman zuzenak.

  Azken aldian bisitak murriztu direlarik, departamentuetako saio esanguratsuenak grabatuta eukitzea lagungarri izan daiteke.
  Beti ere, hori bai, gure eguneroko lanean barneko formakuntzak askoz ere garrantzi handiagoa duela gogoan izanik, kanpotik jasotzen den formakuntza aldikakoa izaten delako, hiruhilean behin, eta kanpoko eragileen baldintzapean, Hezkuntza Sailak ezartzen dituen bitartekoen eskasia medio dela.

  Prozesu honen garapenean, irakasle bakoitzari normalizatzeko behar duen beste denbora eskaintzen saiatuko gara, beti ere norberak jarri beharreko ahalegina eta interesa derrigorrezkoak direla azpimarratuz.

  Ibilbidean zehar, irakasle bakoitzak balorapen orria bete ahal izango du, ondo dagoena eta hobetzeko somatzen duena, zalantzak edota zailtasunak plazaratzeko. Honekin bat, ikastetxeak kritika eraginkor hauek gogoan izango ditu guztion hobekuntzarako. Ebaluazio orrian izena aipatu beharrrean hobe da zikloa bakarrik zehaztea eta ordenagailuz betetzea, anonimoa izan dadin eta papera aurreztu dezagun. Aurreko ebaluazioaren emaitzak memorian isladatzen dira.

  KURTSOAN ZEHAR SUERTATZEN DEN ORDEZKAPEN BATEN AURREKO HARRERA
  Ordezko berri bat azaltzen denean (telefonoz deitzen duenean ordu erdi lehenago etortzea eskatzen zaio ) Zuzendaritza taldeko kide batek
  jasotzen du (normalean zuzendaria edo ikasketa buruak) informazio orokorra emanez (ordutegia, giltzak, takilak, zentroaren bisita arina…).
  Zentro, ziklo eta departamenduetako informazio orokorra non aurki dezakeen azalduko zaio (intraneten, irakasle gelan dauden karpetetan, gelan bertan…) eta geroago kideek zikloko funtzionamenduari buruzko dituen zalantzak argituko dizkiote. Aukera egon ezkero, zuzenean gelara ez sartzea saiatuko gara edo bigarren irakasle batekin gelako dinamika ikusi arte. Ordezkapena aurrera joanda, gure barruko formakuntzarako ditugun egituretan (bilerak, mintegiak…) parte hartuz, normalizazioa garatzen joango da.

  5.2.2 Ikasleekiko harrera plana.
  Nabaria da eskolatzearen hasiera, zentro, irakasleak, taldearen aldaketa, adin honetako umeentzat berrikuntza asko dakartza. Horregatik
  ahalegina egin behar da, ikasleen jarrera positibo edo negatiboa lortzeko modu handi batean lehen egun hauetan gertatzen denaren menpe egongo delako.
  * 2 urteko gela. Normalizazio prozesua eramaten da ekainean gurasoei aurkeztutako planaren arabera (eraskina ikusi).
  * 3 urteko gela. Zentrorako ikasle berria da baina taldea osatuta dago. Berarentzat, espresuki, aste bateko normalizazio prozesua antolatzen da.
  * Gainontzeko ikasleak:
  – Etorri berria. Zuzendaritza taldeko batek gelaraino lagundu eta tutoreari aurkezpena egingo zaio. Tutoreak taldea, beste irakasleak, zentroa aurkeztuko du. Lantalde txikian kokatzerakoan, erantzukizuna ematen diogu talde txiki hori bere egokitzapena erraz dezala.
  – Ziklo aldaketa. Aurreko ikasturteko tutorea (zentroan baldin badago) talde eta tutoreen berria aurkezteko dagokio.

  5.2.3. Familiarekiko harrera plana.
  Zentroaren familiekiko komunikazio positiboari laguntzeko hurrengo jarduerak egiten ditugu:
  1. Ate irekiko jardunaldiak. Matrikulazio kanpaina egiten denean. Goizeko 9:30etan egiten da talde txikietan (6-7), holan gela guztietan sar daitezke haietan egiten den lana ikusteko.
  2. Ekaineko azken astean Zuzendaritzaren bilera orokorra, G.E.ko ordezkaria eta hurrengo ikasturteko irakaslea posible bada, matrikulatutako ikasle berrien familiekin, egutegia, irailean funtzionamendua eta 2 urteko ikasgelaren kasuan egokitzapenprozesua. Kasu soltetan gurasoak gelara eraman ditugu tutoreak aurkezteko.
  3. Familia berrien banakako elkarrizketa, tutoreak irailean beteko ditu. Helburua da ahalik eta ikaslearen eta familiaren informazio gehiena biltzea.
  4. Tutoreek familiekiko bilera orokorra ( irailean edo urria hasieran), mailaka edo zikloka, beharrezkoa bada Zuzendaritza taldeko bat egongo da. Familiei Zentroari buruzko informazio orokorreko dokumentua, baita ere txokoen funtzionamendua eta mailaka edo zikloka planteatutako lanen azalpena ematen zaie. Haur Hezkuntza kasuan txosten idatzia ere ematen zaie.
  5. Tutoreak familiekiko 2 bilera indibidualak derrigorrez beteko ditu, bata 1go hiruhilabetearen amaieran eta bestea ikasturte bukaeran(Erregistro orria).
  6.Familiekin beste elkarrizketa batzuk, bai zentroak bai familiak eska dezakete beharrezkoa ikusten dutenean (Erregistro orria).
  7. Familiei kalifikazio txostenak, (3 Ikasturtean zehar), beti hiruhilabete bukaeran.
  8. Jantokian: 2 eta hiru urteko umeei txostena egunero ematen zaie, gainontzekoei hiruhilabete bukaeran emango zaie. Momentu puntualetan edo kasu larrienetan jantokiko arduradunak familiei jakinaraziko die lehenago. (Ikusi anexo).
  9. Lehen Hezkuntza bukaeran etorkizunari buruzko zalantzak argitzeko eta ibilbide berriari buruzko informazioa emateko, 6. mailako ikasleen familiekin bilera. (Institutuko irakasleekin batera).
  10. Zentro eta familien arteko informazioa trukatzeko, Lehen Hezkuntzan Eskola-agenda erabiliko da.
  11. Informazio idatzia, kurtso hasieran funtzionamendu-araudiak gogoratzeko zirkularra… eta betiere ikasturtean zehar beharrezkoa denean.
  12. Zentroko Webgunea, zentroko dokumentazioa kontsultatzeko, eta umeen lanak ikusteko.
  13. Zuzendaritza taldearen presentzia beharrezkoa denean G.E.ko bileretan parte hartzea, bai G.E.koak bai Zuzendaritza Taldekoak eskatutakoa.
  14. O.O.G.ko bilerak. Gutxienez hiruhilabetean behin orokorra izango da. Gero kurtsoan zehar batzordeak elkartuko dira beharrezkoa
  denean.
  Lehenengo hiru puntuak familia berriekin betetzen dira, gainontzeko puntuak familia guztiekin.

  Zuzendariak edo ikasketa buruak ez dute familiekiko bileretako ordutegi zehatza, baina hauek edozein gai tratatzeko irekitako sarbidea beti dute, hori bai, gaia ikasgelaren berariazko denean beti irakasleekin izango da lehenengo kontaktua, eta gaia ez bada konpontzen Zuzendariak edo Ikasketa buruak bereganatuko du.

  5.2.4 Pertsonal ez dozentea.
  * Pertsonal ez dozentea (Eusko Jaurlaritzatik bidalitakoa). Zuzendaritza taldearen kide batek jasotzen du. Zentro eta lanpostuari buruzko informazioa ematen zaio. Zentro erakusten zaio. Elkarrizketa informalaren bidez jarraipena egiten da. Tutoreekiko bilera egingo da eta hauek prozesuari jarraipena emateko arduratuko dira.

  * Jantokia:
  Lehenengo egunean bilera orokorra (monitoreak, officcekoak, jantokiko arduraduna, Zuzendaria) egingo da , funtzionamenduarautegia gogorazteko, taldeak banatzeko… Ordezkapenak suertatzen direnean jantokiko arduradunak pertsona berria jasotzen du lana azalduz. Idatzia dagoen protokoloa ematen zaio (Eraskina ikusi)